Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/klient.dhosting.pl/grzegorz1/foto.jno.org.pl-uax9/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2854

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/klient.dhosting.pl/grzegorz1/foto.jno.org.pl-uax9/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2858

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/klient.dhosting.pl/grzegorz1/foto.jno.org.pl-uax9/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 3708
MK Jazz Foto | Regulamin

Regulamin

REGULAMIN

§1. ORGANIZATOR KONKURSU

Organizatorem konkursu jest MIĘDZYNARODOWA FUNDACJA JAZZ NAD ODRĄ z siedzibą we Wrocławiu, przy współpracy ze STREFĄ KULTURY WROCŁAW (organizatorem Festiwalu Jazz nad Odrą) oraz Redakcją JAZZ FORUM.

  • Kurator konkursu i wystawy: Lech Basel

§2. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1) Przedmiotem konkursu są zdjęcia o tematyce jazzowej.

2) Konkurs jest otwarty dla fotografów zawodowych i amatorów, posiadających obywatelstwo polskie bez względu na miejsce zamieszkania.

3) Na trzecią edycję konkursu każdy z uczestników może przesłać maksymalnie 3 zdjęcia o wspomnianej tematyce, wykonane pomiędzy 1.01.2000 a 3.05.2021 roku, nienagrodzone dotychczas w żadnym innym konkursie fotograficznym.

4) Fotografie mogą być wykonane dowolną techniką (cyfrowa, analogowa, kolaż) z wykorzystaniem wszelkich metod postprodukcji.

5) Przesłany plik musi spełniać następujące warunki:

– dłuższy bok zdjęcia nie może być dłuższy niż 2400 pixeli

– wielkość pliku nie może przekraczać 10 MB

-wskazana rozdzielczość 300dpi

– przesyłane zdjęcia nie mogą zawierać żadnych znaków rozpoznania typu: logo autora, jego podpis, znak wodny itp.

6) Autorzy zobowiązani są do przygotowania plików umożliwiających bezproblemowe wydrukowanie fotografii o wielkości minimum 80 cm po dłuższym boku, w celu  natychmiastowego przesłania organizatorom w wypadku zakwalifikowania do finału konkursu.

7) Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez przesłanie pliku zdjęciowego oraz formularza zgłoszeniowego na wskazany przez organizatorów adres: konkurs@mkjazzfoto.pl

8) Czynność ta jest jednocześnie wyrażeniem zgody na warunki regulaminu konkursu

9) Formularz zgłoszeniowy zawierać musi następujące dane:

– imię i nazwisko autora fotografii

– dane kontaktowe: adres mailowy, korespondencyjny oraz numer telefonu

– miejsce i datę wykonania zdjęcia

– imię i nazwisko przedstawianego muzyka lub nazwę zespołu

10) Zdjęcia nie spełniające warunków zostaną odrzucone.

11) Uczestnik Konkursu poprzez przesłanie zgłoszenia  oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii. Ponadto udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie ani czasowo licencji na publiczne udostępnianie fotografii przez Organizatora oraz Partnerów (z prawem sublicencji) w wydawnictwach Międzynarodowej Fundacji Jazz nad Odrą oraz Organizatora Festiwalu Jazz nad Odrą, na stronie mkjazzfoto.pl , profilu konkursowego na Facebooku i Instagramie,na potrzeby realizacji i promocji Konkursu , publikacji nagrodzonych prac na łamach Jazz Forum, jak również na wszystkie czynności konieczne dla udostępnienia zdjęcia i realizacji Konkursu, w tym w szczególności wprowadzania do sieci komputerowych, Internetu, wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką w tym do produkcji katalogu wystawy, kalendarza oraz wystawy fotograficznej prezentujących zdjęcia nagrodzone w konkursie, przesyłanie zdjęcia innym podmiotom współpracującym w jakiejkolwiek formie i jakikolwiek sposób, a także na przekazanie zdjęć w celu ich oceny przez Jury  oraz na przygotowywanie na swoje potrzeby, w szczególności na obróbkę redakcyjną i komputerową w celach promocyjnych i marketingowych. W przypadku wydawnictw typu katalog lub kalendarz mowa jest również o licencji na ich sprzedaż wyłącznie z celem pokrycia kosztów organizacyjnych konkursu.

§3. JURY, TERMINY oraz WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1) Skład JURY zostanie podany do dnia 30.12.2019 r.

2) Termin zgłaszania prac konkursowych upływa 27.01.2020 r.

3) Termin oceniania prac przez jury: 15.02.2020 r.

4) Spośród przesłanych prac powołane przez Organizatora Jury wybierze 33 najlepsze jego zdaniem zdjęcia, które pokazane zostaną na wystawie podczas 56. Festiwalu Jazz nad Odrą 2020.

5) Ocena, czy i którzy z Uczestników zasługują na nagrodę, należy wyłącznie do Jury, którego decyzja jest wiążąca dla Organizatora oraz wszystkich Uczestników. Powyższa ocena jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu do sądu powszechnego.

6) Wyłonione przez Jury  33 prace zostaną przez Organizatora opublikowane na stronie konkursu, Facebooku oraz Instagramie

7) Protokół z przebiegu wyłonienia będzie do wglądu na stronie Konkursu i w siedzibie Organizatora od dnia 20.02.2020 r.

9) Za ekspozycje w ramach wystaw pokonkursowych autorom zdjęć nie przysługuje honorarium.

10) Każde zdjęcie stanowiące element wystawy będzie podpisane imieniem i nazwiskiem autora.

11) Wykorzystanie zdjęć do innych celów niż wskazane w paragrafie 2., punkt 10 podlega przepisom o prawie autorskim.

§ 4. NAGRODY

1) Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas 57. Festiwalu Jazz nad Odrą w terminie, który podany zostanie później

2) W Konkursie zostaną przyznane nagrody pieniężne i rzeczowe

– GRAND PRIX oraz statuetka Marka Karewicza

– Nagrody specjalne, o ile przyzna je Kapituła Międzynarodowej Fundacji JnO

3) Nagrodzone zdjęcia zostaną opublikowane w wydaniu papierowym i internetowym magazynu JAZZ FORUM wraz z sylwetką laureata Grand Prix.

4) Zdobywca Grand Prix otrzyma też bezpłatną foto-akredytację na 57. Festiwalu Jazz nad Odrą (organizatorzy nie pokrywają kosztów przyjazdu i pobytu podczas festiwalu).

5) Wysokość nagród zostanie podana w terminie późniejszym.

6) Zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. nr 14 poz.176 2000r.), o ile wartość konkretnej nagrody niniejszego Konkursu przewyższa kwotę 2000,00 zł, nagroda ta objęta jest obowiązkiem podatkowym wynikającym z w/w ustawy, który to podatek laureat nagrody wpłaca na rzecz Organizatora jako płatnika podatku, przed wydaniem nagrody. Podatek dochodowy wynikający z przyznanej nagrody głównej organizator konkursu naliczy, potrąci z nagrody i odprowadzi do odpowiedniego Urzędu Skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1) Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych Uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a także Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (RODO), o ile podanie takich danych jest niezbędne do wykonania zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

2) Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora lub podmioty działające na jego zlecenie w celu przeprowadzania Konkursu i w związku z wykonywaniem postanowień niniejszego Regulaminu, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) na czas niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, nie dłuższy niż okres w jakim Organizator zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Konkursu.