Konkurs

O KONKURSIE

 

Idea konkursu

Organizatorem MK JAZZ FOTO jest Międzynarodowa Fundacja Jazz nad Odrą przy współpracy z magazynem Jazz Forum oraz Strefą Kultury Wrocław. Kuratorem konkursu i wystawy jest znany wrocławski jazzograf Lech Basel, laureat JJA Jazz Awards – prestiżowego plebiscytu amerykańskich dziennikarzy z Jazz Journalists Association.

Fot. Lech Basel

REGULAMIN MK JAZZ FOTO 2023

§1. ORGANIZATOR KONKURSU

Organizatorem konkursu jest MIĘDZYNARODOWA FUNDACJA JAZZ NAD ODRĄ z siedzibą we Wrocławiu.
Konkurs organizowany jest we współpracy ze STREFĄ KULTURY WROCŁAW (organizatorem Festiwalu Jazz nad
Odrą) oraz Redakcją JAZZ FORUM.

  • Kurator konkursu i wystawy: Lech Basel

§2. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1) Przedmiotem konkursu są zdjęcia o tematyce jazzowej.
2) Konkurs jest otwarty dla fotografów zawodowych i amatorów, posiadających obywatelstwo polskie bez względu na
miejsce zamieszkania.
3) Na piątą edycję konkursu każdy z uczestników może przesłać maksymalnie 3 zdjęcia o wspomnianej tematyce,
wykonane pomiędzy 1.01.2018 a 31.12.2022 roku, nie nagrodzone dotychczas w żadnym innym konkursie
fotograficznym.
4) Fotografie mogą być wykonane dowolną techniką z wykorzystaniem wszelkich metod postprodukcji.
5) Przesłany plik musi spełniać następujące warunki:
– dłuższy bok zdjęcia nie może być dłuższy niż 2400 pixeli
– wielkość pliku nie może przekraczać 10 MB
-wskazana rozdzielczość 300dpi
– przesyłane zdjęcia nie mogą zawierać żadnych znaków rozpoznania typu: logo autora, jego podpis, znak wodny itp.
6) Autorzy zobowiązani są do przygotowania plików umożliwiających bezproblemowe wydrukowanie fotografii o
wielkości minimum 60 cm po dłuższym boku, w celu natychmiastowego przesłania organizatorom w wypadku
zakwalifikowania do finału konkursu.
7) Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez przesłanie pliku zdjęciowego oraz formularza zgłoszeniowego na
wskazany przez organizatorów adres: konkurs.foto@jno.org.pl
8) Czynność ta jest jednocześnie wyrażeniem zgody na warunki regulaminu konkursu
9) W opisie każdego zdjęcia prosimy o podanie następujących informacji:
– imię i nazwisko autora fotografii
– dane kontaktowe: adres mailowy, korespondencyjny oraz numer telefonu
– miejsce i datę wykonania zdjęcia
– imię i nazwisko przedstawianego muzyka lub nazwę zespołu.

§3. JURY, TERMINY oraz WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Skład Jury 5. edycji MK Jazz Foto podany zostanie w późniejszym terminie
2. Termin zgłaszania prac: 20.01.2023 – 20.02.2023
3. Termin ogłoszenia wyboru 33 prac finałowych: 10.03.2023
4) Wystawa finałowa odbędzie się podczas 59.edycji Festiwalu Jazz nad Odrą, który planowany jest w dniach
26-30.04.2023. Termin ogłoszenia wyników, wręczenia nagród oraz wernisażu podany zostanie w terminie
późniejszym.
5) Ocena, czy i którzy z Uczestników zasługują na nagrodę, należy wyłącznie do Jury, którego decyzja jest wiążąca dla
Organizatora oraz wszystkich Uczestników. Powyższa ocena jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu do sądu
powszechnego.
6) Wyłonione przez Jury 33 prace zostaną przez Organizatora opublikowane na stronie Konkursu tj. http://
foto.jno.org.pl oraz profilu MK Jazz Foto na Facebooku.
7) Protokół z przebiegu wyłonienia będzie do wglądu na stronie Konkursu i w siedzibie Organizatora od dnia
11.03.2023 r.
8) Za ekspozycje w ramach wystaw pokonkursowych autorom zdjęć nie przysługuje honorarium.
9) Każde zdjęcie stanowiące element wystawy będzie podpisane imieniem i nazwiskiem autora.
10) Organizatorzy zastrzegają sobie, tak jak w poprzednich edycjach, prawo do bezpłatnego wykorzystania zgłaszanych
zdjęć w materiałach informacyjnych i reklamowych konkursu. Wykorzystanie zdjęć do innych celów niż wskazane
powyżej podlega przepisom o prawie autorskim.

§ 4. NAGRODY

1) Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas 59. Festiwalu Jazz nad Odrą w
terminie, który podany zostanie później.
2) W Konkursie zostaną przyznane nagrody pieniężne i rzeczowe.
– GRAND PRIX oraz statuetka Marka Karewicza,
– 2. i 3. Nagroda,
– nagroda specjalna im. Wojciecha Siwka,
3) Nagrodzone fotografie zostaną opublikowane w wydaniu papierowym i internetowym magazynu JAZZ FORUM
wraz z sylwetką laureata Grand Prix.
4) Zdobywca Grand Prix otrzyma też bezpłatną foto-akredytację na 59. Festiwal Jazz nad Odrą (organizatorzy nie
pokrywają kosztów przyjazdu i pobytu podczas festiwalu).
5) Wysokość nagród zostanie podana w terminie późniejszym.
6) Zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. nr 14 poz.176 2000r.), o
ile wartość konkretnej nagrody niniejszego Konkursu przewyższa kwotę 2000,00 zł, nagroda ta objęta jest obowiązkiem
podatkowym wynikającym z w/w ustawy, który to podatek laureat nagrody wpłaca na rzecz Organizatora jako płatnika
podatku, przed wydaniem nagrody. Podatek dochodowy wynikający z przyznanej nagrody głównej organizator
konkursu naliczy, potrąci z nagrody i odprowadzi do odpowiedniego Urzędu Skarbowego zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1) Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych
Uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a także
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (RODO), o ile podanie
takich danych jest niezbędne do wykonania zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

 

JURY 5. EDYCJI KONKURSU:

Katarzyna Idźkowska – artystka fotografka

Paweł Brodowski – redaktor naczelny „Jazz Forum””

Łukasz Gawroński – artysta fotograf

Łukasz Rajchert – artysta fotograf

Andrzej Rutyna – artysta fotograf, prezes Dolnośląskiego Okręgu ZPAF

Krzysztof Szukała – biznesmen, mecenas sztuki

HARMONOGRAM KONKURSU:

Wystawa finałowa: 30.04.2023, Impart Centrum, ul. Piłsudskiego 19, Wrocław
Wernisaż: 26.04.2023, godz. 17.00

Ogłoszenie wyników 5. edycji MK Jazz Foto: 26.04.2023, Impart Centrum, ul. Piłsudskiego 19, Wrocław
Pierwszy dzień Festiwalu JnO, po przerwie pierwszego koncertu

PARTNERZY KONKURSU:

Międzynarodowy Festiwal Jazz nad Odrą

Strefa Kultury Wrocław

Jazz Forum

WYSTAWY RETROSPEKTYWNE KONKURSU ORGANIZOWANE W RAMACH OBCHODÓW MIĘDZYNARODOWEGO DNIA JAZZU:

MK Jazz Foto. Retrospektywa: 13-30.04.2023, Vivid Gallery, Wrocław, plac Kościuszki 4
Wernisaż: 13.04.2023, godz. 19.00
Podczas Festiwalu JnO wystawa czynna codziennie od godz.11.00 do godz. 19.00

4. edycja MK Jazz Foto. Fragmenty
18.04.2023- 7.05.2023 w godzinach otwarcia lokalu, Klubokawiarnia Mleczarnia, ul. Włodkowica 5/ piwnica
Wernisaż: 30.04.2023, godz. 19.00